Regulamin

Regulamin dotyczy wstępu do studia jogi i korzystania z usług oferowanych przez firmę Alicja Kostrzewa będącą właścicielem marki Centrum Joga z siedzibą przy ul. Sarmackiej 16/71 w Warszawie, NIP 521-356-42-61, REGON 381863817 określaną dalej jako Szkoła.

Osoba korzystająca z usług szkoły określana będzie dalej Uczestnikiem.

1. REGULAMIN:

 1. Na zajęcia prowadzone są zapisy poprzez stronę internetową centrumjoga.pl/grafik oraz app.fitssey.com/CentrumJoga. System rezerwacji zajęć obsługiwany jest przez firmę lightenbody z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP: 7532294721, REGON: 362814110, której Centrum Joga powierzyło przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zapisy przyjmowane są najwcześniej 30 dni przed zajęciami i najpóźniej 2 godziny przed zajęciami.
 3. Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 2 godziny przed przyjściem, uważane są za obecne a wejście z karnetu jest pobierane.
 4. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 5. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 6. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 7. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

   

  2. PŁATNOŚCI :

  1. Dokonywanie płatności możliwe jest w następującej formie:

  – poprzez przelew online za pośrednictwem operatora Przelewy24 – obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi w tym przypadku: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;

  – gotówką do rąk Organizatora;

  – za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez Organizatora konto bankowe.

   

  3. REKLAMACJE:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Centrum Joga oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:

  – pisemnie na adres: Centrum Joga ul. Bracka 22/12 00-028 Warszawa

  – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@centrumjoga.pl

  2. Opis reklamacji powinien zawierać:

  – informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości;

  – dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres;

  – oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.

  3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

  4. Centrum Joga udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  5. Centrum Joga jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

   

   

  4.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli Centrum Joga wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Centrum Joga utraci prawo odstąpienia od umowy.

  2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

  3. Odstąpienie od umowy a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnet